Search form

Mga Kaazi 2:34

34Si Hisos ani ya nabohat ngandaked ka Diyos diri kon si Dabid. Ani ini ya kahologan na daan inpanaba ni Dabid nga nagalaong nga minpanaba ya Diyos ka kanaong Ginoo nga lomo-to ko naa dini ka kanaong too

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index