Search form

Mga Kaazi 2:37

37Pagpakabati ka na mga tao kaini nga sindo ni Pidro masakit gazed ya kanirang hinawa singed ka indoltan ka lodzo. Kamhan nangotana siran kanin Pidro nga kaibahan nami, daw ono kontana ya hinangen nami?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index