Search form

Mga Kaazi 2:38

38Minsambag si Pidro nga bizaan mazo ya kamazong mga sala. Kamhan magpabenzag di kamo kay ani ya timaan nga minsakop di kamo kan Hiso Kristo daw inpasaylo disab na Diyos ya kamazong mga sala. Kamhan mahatagan kamo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index