Search form

Mga Kaazi 2:39

39Kay iza nga Ispirito ani ya insaad daan na Diyos kamazo daw ya kamazong mga maanak daw ya tanan mga tao nga diri kon Yodayo daw ya bisan sin-o nga inpili na kantang Ginoong Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index