Search form

Mga Kaazi 2:4

4Kamhan inharian sirang tanan na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan minsogod di siran pagpanaba ka mga nagakalainlain nga saba kay minpatandeg ya Ispirito ka kanirang hinawa ka pagpanaba ka mga diri kon kanirang kaogaringen nga saba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index