Search form

Mga Kaazi 2:40

40Kamhan ataas pen ya pagpanan-og ni Pidro kaniran daw minsindo nga nagalaong nga bemelag di kamo ka mga salaan nga tao kay may tirmino na Diyos ka pagsilot kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index