Search form

Mga Kaazi 2:46

46Kada aldaw mintipon disab siran dalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan dizan ka tagsa tagsang lagkaw inhinang niran ya batasan niran ka pagtaremdem ka pagkapatay ni Hisos nga inpanipaktipak niran ya pan. Pagpangaen niran malinaw gazed ya kanirang hinawa. Maangay-angazen sab siran ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index