Search form

Mga Kaazi 2:47

47Minsaza siran ka Diyos. Nakaangay isab ya mga tao kaniran. Kamhan dizan kaniran kada aldaw mindogang ya Diyos ka pagtaed ka mga tao nga inhatagan di ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index