Search form

Mga Kaazi 2:5

5Kamhan dizan ka siyodad nga Hirosalem may mga Yodayo nga madazaw ya pagpangalagad niran ka Diyos. Garing siran ka tanan mga dapit dini ka tibolos kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index