Search form

Mga Kaazi 20

1Pag-endang ka na kagobot na mga panday doro ka Ipiso inpatipon ni Pablo ya mga sakop ni Hisos. Kamhan pagsindo naiza kaniran ka pagheget ka kanirang pagtoo kan Hisos minsabi iza kaniran kay anpanaw iza ngaro ka lopa nga Masidoniya. 2Pagdateng naiza doro ka Masidoniya min-azi iza dizan ka mga dapita kay pabaskegen naiza ya kanirang pagsarig kan Hisos. Kamhan mindateng iza ka lopa nga Girika. 3Nagapabilin iza doro keteb ka tolong ka bolan. Kamhan nagaandam iza ka pagkaro ka lopa nga Siriya piro may minpakahagdam kanangiza nga ya mga Yodayo nagasabot nga patazen ko. Agon minbalik iza azi ka lopa nga Masidoniya. 4Min-iba disab si Sopatir nga maanak ni Piro nga taga Biriya daw si Aristarko daw si Sigondo nga mga taga Tisalonika daw si Gayo nga taga Dirbi daw si Timotiyo daw si Tikiko daw si Tropimo nga taga Asya. 5Nanhon-a siran kamhan nagatagad siran kanami ni Pablo dipi ka pantalan nga Troas. 6Pagkatiwas na pista ka pagpangaen na mga Yodayo ka pan nga waray ipasoligay minsakay kami ka bangka garing ka siyodad nga Pilipos. Paglabay ka limang ka aldaw nakaapas kami kaniran doro ka Troas. Kamhan nagapabilin kami doro ka isang ka simana.

7Na, pagkakahabzen na Sabado kami daw ya mga sakop ni Hisos namagtipon kami doro ka Troas dazaw sarohan naming tanan ya panihapon kay inhinang nami ya batasan nami ka pagtaremdem ka pagkapatay ni Hisos. Kamhan minwali si Pablo keteb ka tenga nga ka kahabzen kay pagkabokas anpanaw iza. 8Na, daked ka ikadowang saleg na lagkaw nga kanaming intipon mataed ya segà. 9Kamhan dizan ka bintana nagalo-to ya isang batan-en nga amaama nga si Yotiko ya ngaran. Pagkadogay ka ni Pablo pagpanaba magatorogon gazed si Yotiko. Kamhan natorog di iza daw naholog ngambaba ka lopa garing daked ka ikatolong saleg. Pagdateng niran baba kanangiza patay di matood iza. 10Kamhan mindali si Pablo pagtena. Kamhan inkeeban naiza daw inhilot ya lawas ni Yotiko. Kamhan minlaong iza kaniran nga azaw mazo pagkawid-i kay ini nga napatay nabohi di iza!

11Kamhan minbalik si Pablo daked ka lagkaw. Pagtipaktipak ka naiza ka pan minkaen iza kamhan minpakiglaonglaong iza kaniran keteb ka pagkabokas anipen iza pomanaw. 12Inpaiba disab na mga tao si Yotiko dizan ka toong lagkaw. Dakola disab ya kalinaw na kanirang hinawa.

13Na, gosto si Pablo ambagtas garing ka Troas keteb ka pantalan nga Ason. Agon minbelag kami kanangiza kay ansakay kami ka bangka keteb ka Ason kay azihan kanami si Pablo dizan kaan. 14Pag-sogat ka nami kanangiza dizan ka Ason impasakay disab nami iza. Kamhan minpadazon kaming tanan keteb ka pantalan nga Mitilini. 15Pagsonod nga ka aldaw minsakay kami garing ka Mitilini daw minlabay disab kami ka poro-poro nga Kiyo. Pagdateng na ikadowang aldaw nakadateng kami ka poro-poro nga Samo. Pagsonod nga ka aldaw nakadonggo disab kami ka pantalan nga Milito 16kay diri kami an-azi dizan ka siyodad nga Ipiso kay gosto si Pablo diri madogay iza dizan ka Asya kay andali iza dazaw makadateng iza ka Hirosalem ka aldaw nga inngaranan ka Pintikosta.

17Pagdateng nami ka pantalan nga Milito impakaro ni Pablo ya tao doro ka Ipiso kay pakarinihen ya mga malaas nga mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Ipiso. 18Pagdateng na mga malaas dizan minlaong si Pablo kaniran nga mahagdam kamo ka kanaong batasan dini kamazo sokad ka pagdateng nao ka lopa nga Asya. 19Minpaebes hao ka kanaong kaogaringen pagpangalagad nao ka Ginoo. Minhaza disab hao kay min-anget hao ka mga kalised kay patazen hao kontana na mga Yodayo. 20Waray kahaldek nao ka pagpanaba kamazo ka mga madazaw. Minsindo disab hao kamazo dizan ka pagpakakita na mga tao daw dizan ka kamazong lagkaw. 21Pagsindo nao minhangzo hao ka mga Yodayo daw ya mga diri kon Yodayo nga kinahanglan maghinelsel siran ka kanirang mga sala daw antoo kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo. 22Kamhan minsogo kanao ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ka pagbalik ka siyodad nga Hirosalem. Wara hao mahagdam kon ono ya kaazi nao doro. 23Piro dizan ka mga longsod nga in-azi nao impakahagdam hao daan na Madazaw nga Ispirito nga prisohon hao doro ka Hirosalem daw azihan disab ya mga kalised. 24Kamhan bisan patazen hao waray bali basta makahoman hao ka tarabaho nga insogo ni Ginoong Hisos kanao nga magawali ka sindo mahitenged ka dakolang kalooy na Diyos ka tanan mga tao.

25Nawalihan nao kamong tanan nga si Hisos ani ya hari nga pinili na Diyos. Kamhan koman mahagdam hao nga diri di kita magkita pag-isab. 26Agon panabaen ta kamo nga dini kamazo kon may mga isa pen nga tao nga wara pen magsakop kan Hisos waray sazep nao. 27Kay wara hao mag-endang ka pagpanaba kamazo ka tanan sindo na Diyos. 28Bantazan mazo ya kamazong kaogaringen daw ya tanan mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka siyodad nga Ipiso kay insogo kamo na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ka pagdomara kaniran singed ka batasan na nagaaligara ka mga bohien nga karniro. Dazawen mazo ya pagdomara mazo kaniran kay imbazad siran na Diyos ka dogo na toong kaogaringeng Maanak. 29Mahagdam hao nga ka wara di hao dini kamazo andateng ya mga tao nga malimbongon. Singed siran ka mga ido nga maiseg dizan ka mga karniro kay kaw-en niran kontana ya pagtoo na mga sakop ni Hisos. 30Bisan dini ka kaibahan mazo ansogod ya mga isa ka pagpabaliko ka mga panaba na Diyos dazaw magpasakop kamazo ka kanirang kaogaringen ka lamang. 31Agon magbantay gazed kamo dazaw diri kamo malimbong. Taremdemen mazo ya kanaong paghaza pagtambag nao kamazong tanan. Keteb ka tolong ka toig bisan aldaw bisan kahabzen wara hao mag-endang pagtambag kamazo. 32Paaligrahen di nao kamo ka Diyos kay minsaad iza nga iza ya antabang kamazo. Iza ya makaparig-en ka kamazong pagtoo kan Hisos. Iza disab ya anhatag kamazo ka madazaw nga kabilin kay nagatoman kamo ka toong naazakan. 33Na, dizan kamazo wara gazed hao mag-arig ka kowarta kon bado na bisan sin-o. 34Mahagdam kamo nga hao gazed ya nagatarabaho dazaw may ikapalit nao ka mga kinahanglanen nao daw ya kinahanglanen na kanaong kaibahan. 35Ani ini ya batasan nao dazaw anhaod kamo kanao. Magpakalaki kamo pagtarabaho dazaw makatabang kamo ka mga masakiten nga waray keseg ka pagtarabaho kay minlaong si Hisos nga ya batasan nga magahatag kamo ka mga may kinahanglan madazaw iton ka batasan nga magadawat kamo ka mga kinahanglanen mazo.

36Pagkakamhan ni Pablo pagpanaba minlohod iza daw ya tanan mga iba naiza ka pagpangamozo ka Diyos. 37Kamhan nanghaza sirang tanan daw minkolapot daw min-arek kanangiza kay diri siran ansogot nga anpanaw iza. 38Dakola ya kabeg-at na kanirang hinawa kay minlaong si Pablo nga sokad koman diri di kita magkita pag-isab. Kamhan in-ated niran iza dizan ka sakzanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index