Search form

Mga Kaazi 20:13

13Na, gosto si Pablo ambagtas garing ka Troas keteb ka pantalan nga Ason. Agon minbelag kami kanangiza kay ansakay kami ka bangka keteb ka Ason kay azihan kanami si Pablo dizan kaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index