Search form

Mga Kaazi 20:15

15Pagsonod nga ka aldaw minsakay kami garing ka Mitilini daw minlabay disab kami ka poro-poro nga Kiyo. Pagdateng na ikadowang aldaw nakadateng kami ka poro-poro nga Samo. Pagsonod nga ka aldaw nakadonggo disab kami ka pantalan nga Milito

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index