Search form

Mga Kaazi 20:18

18Pagdateng na mga malaas dizan minlaong si Pablo kaniran nga mahagdam kamo ka kanaong batasan dini kamazo sokad ka pagdateng nao ka lopa nga Asya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index