Search form

Mga Kaazi 20:2

2Pagdateng naiza doro ka Masidoniya min-azi iza dizan ka mga dapita kay pabaskegen naiza ya kanirang pagsarig kan Hisos. Kamhan mindateng iza ka lopa nga Girika.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index