Search form

Mga Kaazi 20:21

21Pagsindo nao minhangzo hao ka mga Yodayo daw ya mga diri kon Yodayo nga kinahanglan maghinelsel siran ka kanirang mga sala daw antoo kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index