Search form

Mga Kaazi 20:23

23Piro dizan ka mga longsod nga in-azi nao impakahagdam hao daan na Madazaw nga Ispirito nga prisohon hao doro ka Hirosalem daw azihan disab ya mga kalised.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index