Search form

Mga Kaazi 20:24

24Kamhan bisan patazen hao waray bali basta makahoman hao ka tarabaho nga insogo ni Ginoong Hisos kanao nga magawali ka sindo mahitenged ka dakolang kalooy na Diyos ka tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index