Search form

Mga Kaazi 20:28

28Bantazan mazo ya kamazong kaogaringen daw ya tanan mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka siyodad nga Ipiso kay insogo kamo na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ka pagdomara kaniran singed ka batasan na nagaaligara ka mga bohien nga karniro. Dazawen mazo ya pagdomara mazo kaniran kay imbazad siran na Diyos ka dogo na toong kaogaringeng Maanak.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index