Search form

Mga Kaazi 20:29

29Mahagdam hao nga ka wara di hao dini kamazo andateng ya mga tao nga malimbongon. Singed siran ka mga ido nga maiseg dizan ka mga karniro kay kaw-en niran kontana ya pagtoo na mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index