Search form

Mga Kaazi 20:3

3Nagapabilin iza doro keteb ka tolong ka bolan. Kamhan nagaandam iza ka pagkaro ka lopa nga Siriya piro may minpakahagdam kanangiza nga ya mga Yodayo nagasabot nga patazen ko. Agon minbalik iza azi ka lopa nga Masidoniya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index