Search form

Mga Kaazi 20:31

31Agon magbantay gazed kamo dazaw diri kamo malimbong. Taremdemen mazo ya kanaong paghaza pagtambag nao kamazong tanan. Keteb ka tolong ka toig bisan aldaw bisan kahabzen wara hao mag-endang pagtambag kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index