Search form

Mga Kaazi 20:32

32Paaligrahen di nao kamo ka Diyos kay minsaad iza nga iza ya antabang kamazo. Iza ya makaparig-en ka kamazong pagtoo kan Hisos. Iza disab ya anhatag kamazo ka madazaw nga kabilin kay nagatoman kamo ka toong naazakan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index