Search form

Mga Kaazi 20:35

35Ani ini ya batasan nao dazaw anhaod kamo kanao. Magpakalaki kamo pagtarabaho dazaw makatabang kamo ka mga masakiten nga waray keseg ka pagtarabaho kay minlaong si Hisos nga ya batasan nga magahatag kamo ka mga may kinahanglan madazaw iton ka batasan nga magadawat kamo ka mga kinahanglanen mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index