Search form

Mga Kaazi 20:38

38Dakola ya kabeg-at na kanirang hinawa kay minlaong si Pablo nga sokad koman diri di kita magkita pag-isab. Kamhan in-ated niran iza dizan ka sakzanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index