Search form

Mga Kaazi 20:7

7Na, pagkakahabzen na Sabado kami daw ya mga sakop ni Hisos namagtipon kami doro ka Troas dazaw sarohan naming tanan ya panihapon kay inhinang nami ya batasan nami ka pagtaremdem ka pagkapatay ni Hisos. Kamhan minwali si Pablo keteb ka tenga nga ka kahabzen kay pagkabokas anpanaw iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index