Search form

Mga Kaazi 20:9

9Kamhan dizan ka bintana nagalo-to ya isang batan-en nga amaama nga si Yotiko ya ngaran. Pagkadogay ka ni Pablo pagpanaba magatorogon gazed si Yotiko. Kamhan natorog di iza daw naholog ngambaba ka lopa garing daked ka ikatolong saleg. Pagdateng niran baba kanangiza patay di matood iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index