Search form

Mga Kaazi 21

1Na, pagbelag nami ka mga malaas dizan ka Milito minsakay kami ka bangka pagdiritso ka poro-poro nga Kos. Pagsonod nga ka aldaw nanakay disab kami ngaro ka poro-poro nga Rodas. Kamhan minpadazon kami ka pantalan nga Patara. 2Pagdateng nami dizan nakitan nami ya bangka nga komarohay ka lopa nga Ponisiya. Pagpanik nami nanakay kami ngaro. 3Kamhan ya poro-poro nga Sipro ani inlabzan nami dizan ka wala pasinged nami doro ka lopa nga Siriya kay mindoong ya bangka dizan ka pantalan nga Tiro kay ani ya datnganan na mga karga. 4Pagtena nami ka bangka nangita kami ka mga sakop ni Hisos. Kamhan nagapabilin kami dizan kaniran ka isang ka simana. Kamhan inpanan-ogan niran si Pablo nga diri ko magkaro ka Hirosalem kay inpakahagdam kami na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga daegdaegen ko doro.

5Pagkakamhan nami pagbisita kaniran minpadazon kami ka kanaming panaw. Sirang tanan min-ated kanami bali ka gawas na siyodad iba ya kanirang mga asawa daw mga bata. Pagdateng nami ka baybazen nanlohod kaming tanan ka pagpangamozo ka Diyos. 6Kamhan namagsabisabi nga mamanaw di. Kamhan minpanik kami ka bangka kamhan nangoli disab siran.

7Na, minpadazon kami ka kanaming panaw garing ka Tiro ngaro ka pantalan nga Tolimayda. Pagdateng nami doro namisita kami ka kanaming mga lomon kan Kristo. Isang ka kahabzen ya pagkolang nami dizan kaniran. 8Pagkaaldaw nakadateng kami ka longsod nga Sisariya. Kamhan mingkaro kami ka lagkaw ni Pilipo nga magtoldoay ka sindo mahitenged kan Kristo. Na, izang mahon-a pen pagpili na mga taga Hirosalem ka mga pitong bolos nga magtabangay ka mga sinarigan ni Hisos si Pilipo ani ya isang magtabangay dizan ka mga pito. 9May mga opat nga ka maanak ni Pilipo nga polos daraga hasta makapasabot siran ka matood nga garing ka Diyos. 10Na, paghela pen nami dizan kaniran ka mga talagsa kang aldaw nakadateng ya isang propita na Diyos garing ka Yoda nga si Agabo ya ngaran. 11Pagkarini naiza ka lagkaw ni Pilipo minhogot iza ka bakes ni Pablo. Kamhan anika izay nanggapos ka toong mga kaogaringen nga paa daw alima. Kamhan minlaong iza dazaw maregda si Pablo nga wani ya impanaba na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga nagalaong nga ya tag-iza koni kaini nga bakes gaposon koni na toong mga angay doro ka Hirosalem singed ka paggapos na kanaong kaogaringeng paa daw alima. Sombongon disab niran iza dizan ka mga diri kon Yodayo. Ani ini ya pagpanaba ni Agabo mahitenged ka kaazi ni Pablo kay-an.

12Pagpakabati nami daw ya tanan mga tao dizan minhangzo kami kan Pablo nagalaong nga diri di lamang iko ankaro ka Hirosalem. 13Minsambag si Pablo nga abay kamo paghaza ka pagbaheg ka kanaong gosto kay doro ka Hirosalem ansindo pen hao ka mga tao mahitenged kan Hiso Kristo. Kamhan nagaandam hao daan ka pagpagapos bisan pagpakapatay doro. 14Kamhan wara nami iza kapegngi agon minlaong kami nga matoman ya pagbeet na Diyos.

15Pagkakamhan kaiza nagaandam kami ka pagpanaw ngaro ka Hirosalem. 16Nangiba disab kanami ya mga sakop ni Hisos nga taga Sisariya. Kamhan in-ated kami niran dizan ka lagkaw ni Mason kay ankolang kami dizan. Taga Sipro si Mason kamhan iza ya isa nga minhon-a pagsakop kan Hisos.

17Pagdateng nami ka siyodad nga Hirosalem ya kanaming mga lomon kan Kristo madazaw gazed ya pagpangamosta niran kanami. 18Pagsonod nga ka aldaw min-iba si Pablo kanami ka pagpakigkita kan Santiago. Dizan disab mintipon ya tanan mga malaas nga oloolo na mga sakop ni Hisos dizan ka Hirosalem. 19Pagkakamhan ka ni Pablo pagpangamosta kaniran minpakahagdam iza kaniran ka tanan mga madazaw nga inhinang na Diyos pagwali naiza doro ka mga tao nga diri kon Yodayo.

20Pagkakamhan niran pagpanalinga minsaza siran ka Diyos. Kamhan minlaong siran kan Pablo nga higara, madazaw ya pagpanaba mo piro dizan ka kantang angay nga Yodayo pira ding ka libo ya mga minsakop di kan Hisos. Minpakalaki disab siran pagtoman ka mga batasan nga inbilin ni Moysis nga kantang karaan. 21Kamhan inpanan-ogan siran nga iko koni nagatoldo ka tanan mga Yodayo nga nagahela ka lain dapit kinahanglan magbiza ka balaed nga inbilin ni Moysis daw diri magpatori ka kanirang mga bata daw diri isab tomanen ya mga batasan na mga Yodayo. 22Kon mahagdam siran nga mindateng di ko dini ka Hirosalem ansabot siran nga daeten iko. Agon magaono sa kita koman? 23-24Na, wani ya hena-hena nami. Hinangen mo ini dazaw mahagdam siran nga tabi-tabì ka lamang ya isombong kanmo. Na, dini kanami may mga opat nga ka tao nga magapadazon pen siran ka kanirang saad ka Diyos. Ibahan mo siran ngaro ka pari. Kamhan iko ya ambazad ka tanan gasto ka pagpalinas na pari ka kanirang olo kay ani ya batasan na tao kon natibè di ya saad naiza ka Diyos. Kamhan makasabot ya mga tao nga nagatoman matood iko ka balaed nga inbilin ni Moysis. 25Piro ya pagsindo nami ka mga tao nga diri kon Yodayo lain sa kay minsoyat kami kaniran nga diri siran mangaen ka makaen nga inhalad daan ka mga diyosdiyos. Kamhan diri siran mangaen ka dogo daw ya mga pinitlok kay may dogo pen kay dini kanami nga mga Yodayo maonga iton. Kamhan may isa pen nga balaed nga likazan niran ya paghenay. Ani ini ya pagsindo na mga malaas.

26Pagsonod nga ka aldaw min-ated matood si Pablo ka mga opat nga ka tao dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay anpakahagdam iza ka pari kon ono ya tirmino niran ka pagtoman ka saad niran ka Diyos. Kay pagdateng ka ikapitong aldaw ihalad niran kada isa ka Diyos dazaw mahinglo di siran dizan ka pagseleng na Diyos. Ani ini ya batasan na mga Yodayo.

27Na, ka hapit matoman ya pitong ka aldaw may mga Yodayo nga taga lopa nga Asya nakakita kan Pablo dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan inpangobot niran ya mga tao dazaw dakpen si Pablo. 28Kamhan nanhawag siran nga mga kaliwatan ni Israil! Magtabang kamo! Kay wani ya tao nga minsoroy ka tanan mga dapit dazaw antoldo ka mga tao ka pagkontra kanta daw ya kantang mga balaed daw ya Lagkaw na Diyos. Kamhan nakaonga iza kaiton nga Lagkaw kay minpaseled iza ka mga tao nga diri kon Yodayo. 29Ani ini ya paghawag niran kay izang dini kaini nakitan niran si Tropimo nga taga Ipiso iba kan Pablo dizan ka Hirosalem. Kamhan silaong niran nga inpaiba ni Pablo iza dalem ka Lagkaw na Diyos ambaza kay wara sa makaiba. 30Pagpakabati na mga taga Hirosalem masara ya kazehet niran. Mindengan disab siran pagdalagan dalem ka singbahan. Kamhan inhawidan dazon niran si Pablo kamhan ingozod bali ka gawas. Kamhan insirahan dazon ya pirtahan. 31Patazen na mga tao si Pablo kontana piro may minpakahagdam ka oloolo na mga soldaw nga natibe di gazed ya taga Hirosalem pagkagobot. 32Kamhan impaiba naiza ya mga soldaw daw ya mga kapitan kay an-apas pagdalagan dizan ka mga tao. Pagpakakita na mga tao ka oloolo daw ya mga soldaw minheneng di siran pagbonal kan Pablo. 33Kamhan indimanda na oloolo si Pablo daw inpagapos ka kadina nga indoblihan. Kamhan nangotana iza nga sin-o sa iza nga tao? Daw ono sa ya toong sala?

34Nanhawag ya mga isa ka pagsambag. Nanhawag disab ya mga iba piro wara mag-anika ya hinawag niran agon diri makasabot ya oloolo kon ono ya naazihan naini kay dakola ya kasamok. Kamhan insogo naiza ya toong mga soldaw ka pagdara kan Pablo dizan ka kolangan na mga soldaw. 35Pagdateng niran ka hagdan inbathay na mga soldaw si Pablo kay mintoda di gazed ya kaiseg na mga minggobot nga 36nagasonod kaniran daw naninggit nga patazen iza!

37Ka hapit di ya mga soldaw magpaseled kan Pablo ka lagkaw niran minsabi iza ka oloolo ka pagpanaba kanangiza. Minsambag ya oloolo nga daw makapanaba baza iko ka saba nga Ginirika? 38Daw diri ko baza ya taga Ihipto nga bag-o pen sopak ka gobirnador daw nagadomara ka opat nga ka libo nga mga mangazaw doro ka mamingaw? 39Minsambag si Pablo nga diri kon ani hao kay Yodayo hao. Taga Tarso hao nga dakolang siyodad doro ka lopa nga Silisiya. Na, kon mahimo papanabaha hao koman ka mga tao. 40Kamhan mintogot ya oloolo kan Pablo ka pagpanaba kaniran agon mintindeg iza dizan ka hagdan. Pagpahenek naiza kaniran minpanaba iza kaniran ka saba nga Hinibriyo nga angay ka saba niran nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index