Search form

Mga Kaazi 21:1

1Na, pagbelag nami ka mga malaas dizan ka Milito minsakay kami ka bangka pagdiritso ka poro-poro nga Kos. Pagsonod nga ka aldaw nanakay disab kami ngaro ka poro-poro nga Rodas. Kamhan minpadazon kami ka pantalan nga Patara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index