Search form

Mga Kaazi 21:11

11Pagkarini naiza ka lagkaw ni Pilipo minhogot iza ka bakes ni Pablo. Kamhan anika izay nanggapos ka toong mga kaogaringen nga paa daw alima. Kamhan minlaong iza dazaw maregda si Pablo nga wani ya impanaba na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos nga nagalaong nga ya tag-iza koni kaini nga bakes gaposon koni na toong mga angay doro ka Hirosalem singed ka paggapos na kanaong kaogaringeng paa daw alima. Sombongon disab niran iza dizan ka mga diri kon Yodayo. Ani ini ya pagpanaba ni Agabo mahitenged ka kaazi ni Pablo kay-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index