Search form

Mga Kaazi 21:13

13Minsambag si Pablo nga abay kamo paghaza ka pagbaheg ka kanaong gosto kay doro ka Hirosalem ansindo pen hao ka mga tao mahitenged kan Hiso Kristo. Kamhan nagaandam hao daan ka pagpagapos bisan pagpakapatay doro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index