Search form

Mga Kaazi 21:18

18Pagsonod nga ka aldaw min-iba si Pablo kanami ka pagpakigkita kan Santiago. Dizan disab mintipon ya tanan mga malaas nga oloolo na mga sakop ni Hisos dizan ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index