Search form

Mga Kaazi 21:19

19Pagkakamhan ka ni Pablo pagpangamosta kaniran minpakahagdam iza kaniran ka tanan mga madazaw nga inhinang na Diyos pagwali naiza doro ka mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index