Search form

Mga Kaazi 21:20

20Pagkakamhan niran pagpanalinga minsaza siran ka Diyos. Kamhan minlaong siran kan Pablo nga higara, madazaw ya pagpanaba mo piro dizan ka kantang angay nga Yodayo pira ding ka libo ya mga minsakop di kan Hisos. Minpakalaki disab siran pagtoman ka mga batasan nga inbilin ni Moysis nga kantang karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index