Search form

Mga Kaazi 21:21

21Kamhan inpanan-ogan siran nga iko koni nagatoldo ka tanan mga Yodayo nga nagahela ka lain dapit kinahanglan magbiza ka balaed nga inbilin ni Moysis daw diri magpatori ka kanirang mga bata daw diri isab tomanen ya mga batasan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index