Search form

Mga Kaazi 21:23-24

23-24Na, wani ya hena-hena nami. Hinangen mo ini dazaw mahagdam siran nga tabi-tabì ka lamang ya isombong kanmo. Na, dini kanami may mga opat nga ka tao nga magapadazon pen siran ka kanirang saad ka Diyos. Ibahan mo siran ngaro ka pari. Kamhan iko ya ambazad ka tanan gasto ka pagpalinas na pari ka kanirang olo kay ani ya batasan na tao kon natibè di ya saad naiza ka Diyos. Kamhan makasabot ya mga tao nga nagatoman matood iko ka balaed nga inbilin ni Moysis. 25Piro ya pagsindo nami ka mga tao nga diri kon Yodayo lain sa kay minsoyat kami kaniran nga diri siran mangaen ka makaen nga inhalad daan ka mga diyosdiyos. Kamhan diri siran mangaen ka dogo daw ya mga pinitlok kay may dogo pen kay dini kanami nga mga Yodayo maonga iton. Kamhan may isa pen nga balaed nga likazan niran ya paghenay. Ani ini ya pagsindo na mga malaas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index