Search form

Mga Kaazi 21:25

25Piro ya pagsindo nami ka mga tao nga diri kon Yodayo lain sa kay minsoyat kami kaniran nga diri siran mangaen ka makaen nga inhalad daan ka mga diyosdiyos. Kamhan diri siran mangaen ka dogo daw ya mga pinitlok kay may dogo pen kay dini kanami nga mga Yodayo maonga iton. Kamhan may isa pen nga balaed nga likazan niran ya paghenay. Ani ini ya pagsindo na mga malaas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index