Search form

Mga Kaazi 21:26

26Pagsonod nga ka aldaw min-ated matood si Pablo ka mga opat nga ka tao dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kay anpakahagdam iza ka pari kon ono ya tirmino niran ka pagtoman ka saad niran ka Diyos. Kay pagdateng ka ikapitong aldaw ihalad niran kada isa ka Diyos dazaw mahinglo di siran dizan ka pagseleng na Diyos. Ani ini ya batasan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index