Search form

Mga Kaazi 21:27

27Na, ka hapit matoman ya pitong ka aldaw may mga Yodayo nga taga lopa nga Asya nakakita kan Pablo dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan inpangobot niran ya mga tao dazaw dakpen si Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index