Search form

Mga Kaazi 21:28

28Kamhan nanhawag siran nga mga kaliwatan ni Israil! Magtabang kamo! Kay wani ya tao nga minsoroy ka tanan mga dapit dazaw antoldo ka mga tao ka pagkontra kanta daw ya kantang mga balaed daw ya Lagkaw na Diyos. Kamhan nakaonga iza kaiton nga Lagkaw kay minpaseled iza ka mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index