Search form

Mga Kaazi 21:3

3Kamhan ya poro-poro nga Sipro ani inlabzan nami dizan ka wala pasinged nami doro ka lopa nga Siriya kay mindoong ya bangka dizan ka pantalan nga Tiro kay ani ya datnganan na mga karga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index