Search form

Mga Kaazi 21:30

30Pagpakabati na mga taga Hirosalem masara ya kazehet niran. Mindengan disab siran pagdalagan dalem ka singbahan. Kamhan inhawidan dazon niran si Pablo kamhan ingozod bali ka gawas. Kamhan insirahan dazon ya pirtahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index