Search form

Mga Kaazi 21:32

32Kamhan impaiba naiza ya mga soldaw daw ya mga kapitan kay an-apas pagdalagan dizan ka mga tao. Pagpakakita na mga tao ka oloolo daw ya mga soldaw minheneng di siran pagbonal kan Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index