Search form

Mga Kaazi 21:34

34Nanhawag ya mga isa ka pagsambag. Nanhawag disab ya mga iba piro wara mag-anika ya hinawag niran agon diri makasabot ya oloolo kon ono ya naazihan naini kay dakola ya kasamok. Kamhan insogo naiza ya toong mga soldaw ka pagdara kan Pablo dizan ka kolangan na mga soldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index