Search form

Mga Kaazi 21:37

37Ka hapit di ya mga soldaw magpaseled kan Pablo ka lagkaw niran minsabi iza ka oloolo ka pagpanaba kanangiza. Minsambag ya oloolo nga daw makapanaba baza iko ka saba nga Ginirika?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index