Search form

Mga Kaazi 21:5

5Pagkakamhan nami pagbisita kaniran minpadazon kami ka kanaming panaw. Sirang tanan min-ated kanami bali ka gawas na siyodad iba ya kanirang mga asawa daw mga bata. Pagdateng nami ka baybazen nanlohod kaming tanan ka pagpangamozo ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index