Search form

Mga Kaazi 21:7

7Na, minpadazon kami ka kanaming panaw garing ka Tiro ngaro ka pantalan nga Tolimayda. Pagdateng nami doro namisita kami ka kanaming mga lomon kan Kristo. Isang ka kahabzen ya pagkolang nami dizan kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index