Search form

Mga Kaazi 21:8

8Pagkaaldaw nakadateng kami ka longsod nga Sisariya. Kamhan mingkaro kami ka lagkaw ni Pilipo nga magtoldoay ka sindo mahitenged kan Kristo. Na, izang mahon-a pen pagpili na mga taga Hirosalem ka mga pitong bolos nga magtabangay ka mga sinarigan ni Hisos si Pilipo ani ya isang magtabangay dizan ka mga pito.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index