Search form

Mga Kaazi 22

1Kamo nga mga kaibahan nao daw ya mga malaas, timan-an mazo gazed ini nga kanaong sambag kamazo. 2Na, pagpakabati kaniran nga minpanaba si Pablo ka saba nga Hinibriyo namagpahenek gazed siran. Kamhan minpadazon si Pablo pagpanaba kaniran nga nagalaong nga 3Yodayo hao nga natao doro ka longsod nga Tarso doro ka Silisiya. Kamhan dini di hao magsolig ka Hirosalem. Intoldoan hao ni Gamaliyal ka mga balaed na tinoohan na kantang mga karaan. Minpakalaki disab hao pagpangalagad ka Diyos singed kamazong tanan. 4Indaegdaeg disab nao ya mga minsakop kan Hisos daw impatay. Ya mga amaama daw mga babazi impandakep nao daw impapriso sirang tanan. 5Ya labaw nga pari daw ya tanan mga malaas ta mahagdam disab siran nga matood ya inpanaba nao kay kaizang mahon-a pen siran ya minhatag kanao ka sinoyat dazaw may gahem nao doro ka Damasko ka pagdakep ka mga sakop ni Hisos daw pandadhen pagbalik ka Hirosalem kay silotan.

6Basta kay ka nagapasinged hao arani kaizang siyodad nga Damasko nga hapit mag-edto ya sega inlatian baza hao ka singed ka kilat nga garing daked ka langit. 7Kamhan nadeeg hao daw nabatian nao ya saba nga nagalaong nga Saolo, Saolo, kay ono sa magadaegdaegen di mo hao gazed koman kaini? 8Minsambag hao nga Sinyor, sin-o sa ko koman? Minsambag iza nga si Hisos nga taga Nazarit hao nga kanmong pagadaegdaegen. 9Kamhan ya mga tao nga min-iba kanao ka panaw nakakita ka kapawa piro wara makabati ka saba nga minpanaba kanao. 10Kamhan nangotana hao nga Sinyor, magaono sa hao koman? Minsambag iza kanao nga tomindeg di ko. Sominged di ko ngaro ka siyodad nga Damasko kay doro panabaan iko ka tanan nga ipahinang na Diyos kanmo. 11Kamhan imbotahan gazed ka kasiraw ya mata nao agon inhabitan hao na kanaong kaibahan pasinged ka Damasko.

12Doro may isang tao si Ananiyas ya ngaran. Intoman naiza ya kantang mga balaed pagsingba naiza ka Diyos. Ya kantang angay nga taga Damasko nagalaong siran nga madazaw si Ananiyas. 13Na, minseled iza ka lagkaw nga inhel-an nao. Pagkadizan naiza kanao minlaong iza nga Saolo nga kanaong lomon kan Kristo, maolian di ya mata mo koman. Pagpakapanaba ka ni Ananiyas kaiton minbalik di matood ya kanaong pagpakakita. Kamhan nakakita hao kanangiza. 14Kamhan minlaong iza kanao nga Saolo, ya Diyos nga hawagenen na kantang mga karaan iza ya minpili kanmo dazaw mahagdam iko ka toong kabebet-en. Kamhan nakakita iko ka toong Sogoonon nga si Hisos nga waray sala daw nakabati isab iko ka toong saba. 15Kay dizan ka tanan mga tao iko di ya anpanan-og mahitenged ka kanmong nakitan daw nabatian. 16Agon diri ko magtagad. Tomindeg di ko. Magpabenzag di ko dazaw mahingloan di ko ka kanmong mga sala kay si Hisos ya hawagenen mo. Ani ini ya sogo ni Ananiyas kanao.

17Kamhan minbalik hao ka Hirosalem. Ka nagaampo hao dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos may nakitan nao nga garing ka Diyos. 18Nabatian nao nga si Hisos nagalaong nga magpanaw ko dazon dini ka Hirosalem kay pagpanan-og mo ka mga Yodayo mahitenged kanao diri gazed siran antoo kanmo. 19Minsambag hao nga Ginoo, mahagdam siran nga hao ya minkaro ka mga singbahan na mga Yodayo. Kamhan indakep daw inbonalan ya mga minsakop kanmo. 20Mahagdam isab siran nga pagpatay niran kan Istiban nga kanmong sinarigan nagasaza hao kamhan hao ya minhawid ka mga bado na mga namook kanangiza. 21Kamhan minsogo si Hisos kanao nga pomanaw ko naa dini kay pakarohon pen ta ko doro ka aro ka mga tao nga diri kon Yodayo.

22Na, keteb ka pagpanaba ni Pablo kaiza nanalinga ya mga tao. Kamhan mindengan siran pagsinggit nga patazen iza! Diri kon madazaw kon bohi ka iza. 23Pagpaninggit niran nanimbag siran ka kanirang mga bado daw ya lopa kay nasinged siran ka beet na boang ka pagkazehet kan Pablo.

24Kamhan ya oloolo na mga soldaw minpaseled dazon kan Pablo dizan ka lagkaw na mga soldaw. Minsogo disab iza ka mga soldaw ka paglatos kanangiza kay batasan niran iton dazaw ampanaba ya tao ka matood. Kay wara pen ya oloolo makasabot ka tood ka pagsinggit niran kay diri iza makasabot ka saba na mga Yodayo. 25Basta kay paghegti niran ka lepes dazaw latoson minlaong si Pablo ka kapitan na mga soldaw nga dizan ka balaed mazo daw mahimo ya paglatos ka tao nga sakop na siyodad nga Roma kon wara pen mahosay na howis?

26Pagpakabati ka na kapitan kaiton minkaro iza ka oloolo kay ampakahagdam nga diri kita maglatos kaiton nga tao kay sakop iza baza na siyodad nga Roma. 27Kamhan minkarini ya oloolo kan Pablo kay ampangotana nga matod iko ya sakop na siyodad nga Roma? Minsambag si Pablo nga matood iton. 28Minsambag ya oloolo nga dakola ya kanaong gasto dazaw may katenged nao singed ka katenged na taga Roma. Minsambag si Pablo nga hao waray bazad nao kay taga Roma ya kanaong ama. Kamhan taga Roma disab hao.

29Na, nadalidali nanibog ya mga minsosi kan Pablo. Nawied disab ya oloolo pagkahagdam naiza nga si Pablo nga inpagapos ka kadina sakop baza iza na siyodad nga Roma. 30Kamhan wara iza makasabot ka saba na mga Yodayo agon gosto iza mahagdam kay onosa ya kazehet na mga kaibahan ni Pablo. Agon pagsonod nga ka aldaw inpahebad naiza ya mga kadina ni Pablo daw inpatipon naiza ya mga oloolo na mga pari daw ya tanan mga maistro nga Yodayo daw ya tanan mga malaas kamhan indara naiza si Pablo dizan kaniran dazaw anpanaba iza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index