Search form

Mga Kaazi 22:10

10Kamhan nangotana hao nga Sinyor, magaono sa hao koman? Minsambag iza kanao nga tomindeg di ko. Sominged di ko ngaro ka siyodad nga Damasko kay doro panabaan iko ka tanan nga ipahinang na Diyos kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index