Search form

Mga Kaazi 22:12

12Doro may isang tao si Ananiyas ya ngaran. Intoman naiza ya kantang mga balaed pagsingba naiza ka Diyos. Ya kantang angay nga taga Damasko nagalaong siran nga madazaw si Ananiyas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index